GULIVER - CZARTERY JACHTOW. BALTYK, ZALEW SZCZECINSKI, JEZIORO DABIE

Idź do spisu treści

Menu główne

The Mist Covered Mountains

SZANTY - MIDI

Chorus
O chi, chi mi na morbheanna
O chi, chi mi na corrbheanna
O chi, chi mi na coireachan
Chi mi na sgoran fo cheo.

Chi mi gun dail an t-aite 's an d'rugadh mi
Cuirear orm failt' 's a' chanain a thuigeas mi
Gheibh mi ann aoidh abus gradh 'n uair ruigeam
Nach reicinn air thunnaichean oir.

Chi mi ann coilltean, chi mi ann doireachan
Chi mi ann maghan bana is toraiche
Chi mi na feidh air lar nan coireachan
Falaicht' an trusgan de cheo.

Beanntaichean arda is aillidh leacainnean
Sluagh ann an comhnuidh is coire cleachdainnean
'S aotrom mo cheum a' leum g'am faicinn
Is fanaidh mi tacan le deoin.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego